Jurist Op Maat

No nonsense kantoor gericht op het behalen van een optimaal resultaat voor haar cliënten.

Specialisatie

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in de volgende vakgebieden:

Arbeids- en ontslagrecht

Bedoeld wordt arbeidsrecht in de breedste van het woord. Zowel voor werkgever als werknemer.

Personen- en familierecht

Specialisten op bijna alle terreinen van het personen- en familierecht, waaronder echtscheidingsbemiddeling.

Consumentenrecht

Het consumentenrecht wordt sterk beïnvloed door toenemende Europese regelgeving.

Contractenrecht

Met een toenemende juridisering wordt het steeds belangrijker uw afspraken contractueel vast te leggen.

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is een complex rechtsgebied. U kunt bij ons terecht voor uw ondernemingsrecht vragen.

Letselschade

Verhalen van letsel- en overlijdens- schades ten behoeve van bijv. verkeers- en arbeidsongevallen slachtoffers.

Vastgoed/bestuursrecht

De volle breedte van het civiele vastgoed behoort tot de belangrijkste specialisatie van het kantoor.

Mediation

Mediation is een vorm van conflictoplossing via bemiddeling door een onafhankelijke derde: de mediator.

Insolventierecht

Wij kunnen u adviseren over uw positie en de door u te nemen stappen om uw positie te bevorderen.


arbeidsrecht

Arbeids- en ontslagrecht

Bedoeld wordt arbeidsrecht in de breedste van het woord. Zowel werkgever als werknemer kunnen terecht voor (individuele) ontslagzaken. Daarnaast kan men terecht voor:

 • het opstellen van arbeidscontracten
 • de zieke werknemer
 • de regeling van arbeidsvoorwaarden
 • CAO recht
 • arbeidsrechtelijke aspecten bij overgang van onderneming
 • medezeggenschapsrecht, Wet op de Ondernemingsraden
 • collectief ontslagrecht
familierecht

Personen- en familierecht

Specialisten op bijna alle terreinen van het personen- en familierecht, waaronder echtscheidingsbemiddeling. Voor wat betreft personen- en familierecht kunt u onder andere terecht voor uw echtscheiding of de ontbinding van uw geregistreerd partnerschap.

Daarbij kunt u kiezen voor een advocaat die alleen voor u optreedt of voor een advocaat die is opgeleid tot scheidingsbemiddelaar. Een scheidingsbemiddelaar begeleidt u en uw (ex)partner op deskundige en neutrale wijze bij het regelen van de gevolgen van de echtscheiding. Bereidheid van beide partners tot onderling overleg is een noodzakelijke voorwaarde.

Ook voor andere problemen op het gebied van personen- en familierecht kunt u terecht. Zo zijn wij graag bereid u bij te staan of te adviseren over bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

 • erfrecht
 • omgangsregelingen
 • gezag over minderjarige kinderen
 • alimentatie
 • naamrecht
 • afstamming (bijvoorbeeld ontkenning van door huwelijk ontstaan vaderschap, erkenning en gerechtelijke vaststelling van vaderschap)
 • adoptie
 • curatele
 • onder bewindstelling
 • mentorschap

Consumentenrecht

Het consumentenrecht wordt sterk beinvloed door toenemende Europese regelgeving. De consument krijgt een steeds sterkere positie ten op zichte van haar professionele wederpartijen.

Dit heeft gevolgen op een groot aantal terreinen: koopovereenkomsten, ontbindingsmogelijkheden, wel of niet doorlopende abonnementen, et cetera. Wij staan consument en ondernemer bij wanneer zich consumentenrechtelijke vragen voordoen.

contractrecht

Contractenrecht

Met een toenemende juridisering wordt het steeds belangrijker uw afspraken contractueel vast te leggen. Wij hebben het specialisme in huis om u bij te staan bij dit proces van vastlegging.

Zo inventariseren wij of u in een bepaalde situatie zaken vast moet leggen en welke zaken u vast moet leggen en in welke vorm, en zorgen wij ook voor juridisch sluitende en houdbare documenten. 

ondernemersrecht

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is een complex rechtsgebied. Ondernemingsrechtelijke vragen hangen met name samen met het zijn of willen worden van ondernemer, aandeelhouder of investeerder.

Welke rechtsvorm past bij uw onderneming, welke rechten en plichten heeft u als aandeelhouder of investeerder of welke juridische vragen spelen met betrekking tot uw beleggingen.

Voor wat betreft ondernemingsrecht kunt u bij ons terecht voor onder andere:

 • algemene voorwaarden
 • contractenrecht
 • geschillen tussen aandeelhouders onderling en tussen aandeelhouders en bestuurders
 • insolventierecht
 • procedures tussen (met name) onderneming en instellingen en overheid
 • bedrijfsopvolging en overnames
 • financiering en zekerheden
 • samenwerkingsovereenkomsten
 • mededingingsrecht en intellectuele eigendom
letselschade

Letselschade/verzekeringsrecht

Letselschade juristen voor het verhalen van letsel- en overlijdensschades ten behoeve van slachtoffers van verkeers- en arbeidsongevallen, medische fouten etc.; de belangenbehartiging ten behoeve van zowel slachtoffers als instellingen en bedrijven (waaronder verzekeraars) in diverse soorten aansprakelijkheidszaken (bijvoorbeeld beroepsaansprakelijkheden, (brand)regreszaken, (casco)schades etc.); het adviseren en eventueel procederen in zaken die betrekking hebben op het (schade)verzekeringsrecht (problemen over de uitleg van polisvoorwaarden, samenloopproblemen, verzwijgings- en fraudezaken etc.).

vastgoed

Vastgoed/Bestuursrecht

De volle breedte van het civiele vastgoed behoort tot de belangrijkste specialisatie van het kantoor. U kunt ondermeer terecht voor vragen op de navolgende onderwerpen:

 • huurrecht
 • bouwrecht
 • aanbestedingsrecht
 • ruimtelijk bestuursrecht
 • overheidsaansprakelijkheid
 • pand/hypotheek
 • appartementrechten
mediation

Mediation

Mediation is een vorm van conflictoplossing via bemiddeling door een onafhankelijke derde: de mediator. Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die voor de betrokken partijen aanvaardbaar is.

Maar vaak zien zij, doordat ze in het conflict zijn verwikkeld, die oplossing niet. Mediation kent een groot aantal voordelen ten opzichte van andere vormen van geschillenoplossing. De belangrijkste daarvan zijn:

 • Snelheid
 • Kostenbeheersing
 • informele procedure
 • deskundige begeleiding
 • actieve rol van partijen
 • ruimte voor creatieve oplossingen
 • geen onnodige beschadiging van relaties
 • gezamenlijke oplossing = hoge acceptatiegraad
 • gezamenlijke oplossing = win-win resultaat
insolventierecht

Insolventierecht

Insolventie is de term om alle mogelijke regelingen voor het financieel onvermogen van ondernemingen en particulieren te benoemen. De belangrijkste insolventieregeling in Nederland is het faillissement. Bij een (dreigend) faillissement kan het zijn dat u als schuldeiser vreest voor uw positie.

Wij kunnen u adviseren over uw positie en de door u te nemen stappen om uw positie te bevorderen. Het is overigens raadzaam om uw positie ruim voor een eventueel faillissement van uw wederpartij te versterken. Ook op dit terrein kunnen onze juristen u bijstaan.